GEMEENTEDECREET 2010 PDF

Doorwerking van het Gemeentedecreet op bestuurskracht van Vlaamse gemeenten. nl. , Journal Validation: vabb, Appears in. named ‘Municipal Decree’ (‘Gemeentedecreet’), was approved. Meanwhile, on the 25th of June , the Flemish government approved the order regarding. Brussels: Politeia. De Rynck, F. and M. Meire (). Draagvlakanalyse van het gemeentedecreet. Ghent: SBOV studie. De Rynck, F. and E. Wayenberg ().

Author: Tojajind Kezshura
Country: Swaziland
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 4 May 2014
Pages: 335
PDF File Size: 14.88 Mb
ePub File Size: 4.71 Mb
ISBN: 359-1-80982-287-6
Downloads: 62933
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulukora

Als geen advies wordt uitgebracht binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn, wordt het advies geacht gunstig te gemrentedecreet. De GBC is een multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum.

Het mobiliteitsplan beoogt enerzijds samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen over duurzame mobiliteit, en anderzijds het mobiliteitsbeleid en de aanverwante beleidsdomeinen op elkaar af te stemmen.

In dat geval bezorgt de MORA onmiddellijk de gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren en resultaten van de gwmeentedecreet consultatie, vermeld in gemeentedecrreet 12, aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering. Het verzoek tot heroverweging wordt ingediend bij de Vlaamse Regering. De RMC is verantwoordelijk voor: Er wordt een mobiliteitsplan opgemaakt op de volgende niveaus: De mobiliteitsconvenants die gesloten gemfentedecreet voor de inwerkingtreding van het decreet van 10 februari houdende wijziging van het decreet van 20 maart betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 20 april betreffende de mobiliteitsconvenants, en de modules die er deel van uitmaken, blijven geldig tot de volledige uitvoering ervan.

Om de ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid op tussenliggend niveau te bevorderen, kan de Vlaamse Regering, binnen de perken van de begrotingskredieten, een subsidie verlenen aan de provincies ter uitvoering van het provinciale mobiliteitscharter, vermeld in artikel Het plan kan op elk moment door de Vlaamse Regering geheel of gedeeltelijk worden herzien volgens de procedure die geldt voor de opmaak en de vaststelling ervan. De Vlaamse Regering en de deputatie kunnen gezamenlijk een provinciaal mobiliteitscharter opmaken.

Als het advies niet is verleend binnen die termijn, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. Bij ongunstig advies van de kwaliteitsadviseur brengt de gemeenteraad bij de definitieve vaststelling van het gemeentelijk mobiliteitsplan de vereiste aanpassingen aan om tegemoet te komen aan de punten die aanleiding gaven tot het negatief advies, behalve als het ongunstig advies werd heroverwogen.

  CATALOGO DE BULONES Y TORNILLOS PDF

Als het gemeentedecrest niet is uitgebracht binnen de termijn daartoe bepaald door de Vlaamse Regering, wordt het geacht gunstig te zijn. Bij de vaststelling of herziening van de mobiliteitsplannen en bij het opstellen van de voortgangsrapporten wordt steeds rekening gehouden met de resultaten van de mobiliteitsmonitoring, vermeld in het eerste lid.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de inhoud, de methodologie, de procedure voor de opmaak, de evaluatie, de herziening, de bekendmaking van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en de kwaliteitscontrole op dat plan. Als geen regels worden vastgesteld voor de participatie van de bevolking en de informatievoorziening, vermeld in het eerste lid, onderwerpt het college van burgemeester en schepenen het voorlopige ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan minstens aan een openbaar onderzoek.

Het plan treedt in werking op de datum, bepaald door de Vlaamse Regering, en yemeentedecreet 24 maanden na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Als daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk van overeenkomstige toepassing op het intergemeentelijk mobiliteitsplan.

Uiterlijk bij de eerstvolgende herziening van het gelijkgestelde gemeentelijke mobiliteitsplan, die plaatsvindt na de inwerkingtreding van het decreet van 10 februari houdende wijziging van het decreet van 20 maart betreffende het mobiliteitsbeleid 20010 opheffing van het decreet van 20 april betreffende de mobiliteitsconvenants, moet het plan in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de inhoud van het participatietraject. Het mobiliteitsmonitoringsysteem bevat ten minste de ontwikkeling en het beheer van: Het gemeentelijk mobiliteitsplan is onttrokken aan het toepassingsgebied van het decreet van 15 juli houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.

De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan voorlopig vast. De Vlaamse Regering draagt er zorg voor dat het Mobiliteitsplan Vlaanderen ruim wordt bekendgemaakt. De bepalingen, vermeld in het eerste lid, zijn informatief. Het advies van de kwaliteitsadviseur luidt: Het college van burgemeester en schepenen besluit tot het opmaken van een gemeentelijk mobiliteitsplan en treft daartoe de nodige maatregelen.

  CAPRARIA BIFLORA L PDF

De RMC is een multidisciplinaire en beleidsdomeinoverschrijdende beoordelingscommissie. Het Vlaams Parlement kan binnen een termijn van zestig dagen na de ontvangst van het advies van de MORA of van de gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren, en van de resultaten van de publieke consultatie, vermeld gemeentedexreet artikel 12, een standpunt uitbrengen over het ontwerp van het Mobiliteitsplan Vlaanderen.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden op basis waarvan het personeel, de plannen en de projecten, vermeld in de eerste paragraaf, subsidiabel zijn. Dit charter is een beleidsovereenkomst die in gezamenlijk overleg wordt opgesteld over een specifiek mobiliteitsthema dat verband kan houden met onder meer: De kwaliteitsadviseur brengt advies uit over de projectfase in kwestie.

De Vlaamse Regering stelt in het besluit, vermeld in het eerste lid, een participatietraject vast dat minstens de volgende aspecten van de participatie regelt: Na uitvoering van de sneltoets wordt het gemeentelijk mobiliteitsplan zo nodig geheel of gedeeltelijk herzien. Als de MORA geen advies heeft verleend binnen die termijn, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan.

Als het advies niet binnen die termijn wordt uitgebracht, wordt het geacht gunstig te zijn. Daarbij houdt ze onder meer rekening met de volgende criteria: Het bestaande plan blijft gelden tot het nieuwe plan is bekendgemaakt.

Belgium | Eltis

De Vlaamse Regering regelt de minimuminhoud van de samenwerkingsovereenkomst. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en procedures voor de aanvraag, beoordeling, toekenning en uitbetaling van de subsidie. Bij aanpassing van de sneltoets, als vermeld gdmeentedecreet het vierde lid, wordt het opnieuw ter advies voorgelegd aan de kwaliteitsadviseur. De Vlaamse Regering stelt het Mobiliteitsplan Vlaanderen vast voor een termijn van tien jaar.