ERGENEKON GEREKELI KARAR PDF

Digital Forensics Magazine Article on forgeries in the Sledgehammer and Ergenekon cases. 04 Mart GENEL, IN ENGLISH · DFM In the Digital Forensics. Mahkeme heyetinin gerekçeli kararına buradan erişebilirsiniz. Özeti şu: “dijital deliller içindeyer alan ve suç oluşturan belgelerin sanıklar. Ergenekon davasında tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Mahkeme, Başbuğ’un tahliyesine karar verdi. gerekçeli kararın hazırlanmamasından dolayı dosyanın Yargıtay’a götürülememesi.

Author: Nalar Taujar
Country: Bahamas
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 21 April 2014
Pages: 376
PDF File Size: 17.15 Mb
ePub File Size: 6.28 Mb
ISBN: 914-1-13124-811-9
Downloads: 23847
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazukinos

Halklar birbirinden cesaret alarak devrim i. On Ogur ise sadece daha eski boy birliginin ad1yd1. Giirgiin, Abdullah, isve9lilerin Tiirk Kokenleri Uzerine, i stanbul, 1. Turkler de bunlarzn direnci kmldz sanzp arkalarzndan kovaladzlar.

Ia c;ok yaygm kullamlmaktadtr.

Buramn etrafz daglar ve ormanlarla fevriliydi. Romenlerin Ortac;ag’ daki yonetici tabakalan bi. Boylece oglan fOcuk serpildi, buyudu, gereekli Yine bir Tiirk dili olan Ey giizel kzz, sayle bana nerdensin?

Yolda durup durup da ii zaman Macarlann atalannm tanm namma hi bilinmedigi yerlerden, Sibirya’nm ve Urallarm kuzeylerinden gi. Umay ise T ann olarak gortilemez. Bu yap1t1n aynen ya da ozet olarak hic;: Tiirkler bu tarzt, tabii att, devleti, silaht vs.

  DEITY BY JENNIFER L ARMENTROUT PDF

Erken Macar isimlerinin de bir k1smim Macarca veya Tiirkc;e ile ac;1klamak hayli zor. Bloch, Feodal Toplum, s. En azmdan i dil’in dogusunda Ti.

İlker Başbuğ serbest bırakıldı

En biiyiik Siimer ilahmm adt Enki’dir. Boylece ikinci hususa geldik.

U, Az az ember, aki bezsel, az bartitom. Sarmatlann diinyast MO 5. Mesela kopek kelimesi genel olarak o hayvan ti. Hatta benzerlikler akraba say1lan iki dile gore yok denecek kadar az. Once Altay kuramma bakmak laztm. Bu birlige Onogurlar denir. Mogol istilalanmn geldigi 1 ‘lere kadar kabaca bu iki devlet Tiirkistan’ da hakirndir. Arna toplarna baklld1gmda rnanzara hayal kmkhgma ugrahyor. The Origins and Making of the Croatian Nation Tiirk dilleri ve topluluklarmm dag1hm listesi ise yeterli bir ozetle Golden’da bulunur: Peki, o eski zamanlarda ne oldu?

Tek bir canlmm kalmadzgzm sandzlar ve kendi memleketlerine dondiiler. Herodotos’u ona gore okuyahm: Buz Tannsmm iki oglundan birinin ad1 da Kar. Heraklius doneminden itibaren 7. Ok kerke “Agll-1m-da birinin ad1d1r. Ptolemeus onlan idil boylannda yakahyor.

  GIOVANNI ALLEVI ARIA SHEET MUSIC PDF

Jenkins, Washington, 1 Acaba bu erken Ortac;ag’ daki Ortadogulu Kangarlar bolgenin yerlileri rni? Bu yiizden k1yaslamada temel kelime hazinesini esas ahyoruz. Belki de Denis Sinor bunu itiraf etrnektedir: A History of Medieval Hu ngary 6, London, Bu birinci halkm adm1 c;ozmek hayli zor. Nereden geldiler, nereye gittiler? Hele boyle dipten gelen kelimeler sozkonusu olunca.

Karaagac;, i stanbul, 1 Dogu Avrupa’nm Esrarengiz Kavmi”, s. Mogol han znzn 1 3 2 Gomec;: Alemany, Sources on the Alans, s.

İlker Başbuğ serbest bırakıldı

Guruldugu gibi bunlar gerekfli zorlama onerilerdir. Ama elde tek kelime var. Ama Sibir stmrlanndan itibaren ba: Destanm bu iki kaynaktaki metinlerinin tenkitli bir yaymma ihtiyac;: Majalah Azizan Osman Alam Usahawan. Dofju Avrupa’da Tiirkliik, 5. Biz Ademoglu aynen bitkiler gibi sulak ve verimli topraklan severiz. Bizirn ornegirnizde ise pe! Bu destanlara saga diyoruz.