DOLENC TRANSFORMATORI PDF

Transformatori Dolenc. TRANSCRIPT. top related. Anton dolenc transformatori pdf dolenc transformatori pdf Anton dolenc transformatori pdf. Title, Transformatori I i II Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Author, Anton Dolenc. Publisher, Elektrotehnički fakultet, Length, pages. Export Citation. Get this from a library! Transformatori I i II. [Anton Dolenc].

Author: Vimi Zulujora
Country: Laos
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 22 November 2010
Pages: 163
PDF File Size: 12.61 Mb
ePub File Size: 2.54 Mb
ISBN: 680-8-34884-652-4
Downloads: 24286
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maunris

Meuinduktivitet i zrani transformatori slike Engineering. Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je transformatri izvora 20 V nazivne frekvencije? Kada je rastavlja K otvoren voltmetar pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V.

Transformatori – Dolenc.pdf

transformatoro Koliki je linijski napon izvora? Napon izvora je 3 kV, a frekvencija je Hz. Osnovi elektrotehnike – Transformatori Documents. Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri?

Pokusom optereenja transformatora dobiveni su sljedei podaci: Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar transformatora prikljuen na nazivni napon? Motori i Transformatori Documents. Transformator uzima transforkatori mree u praznom hodu W. Koliku e snagu transformirati svaki od upotrebljenih transformatora? Torusni transformatori – Uvod Documents. Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Omske otpore i rasipanje zanemariti.

  BERLIN LA CAIDA BEEVOR PDF

Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transformatora? AGU Katalog – strujni transformatori Documents. Izraunati struju faze sekundara i struju faze primara, te fektor snage cos na primarnoj strani za sluaj kada je svaka faza sekundara optereena kondenzatorom kapaciteta F prema slici.

Transformatori – – Free Download PDF

Published on Oct View dolend Download 2. Transformatori – vts- masine Transformator u rransformatori zagrijavanja promatrati kao homogeno tijelo. Na transformatoru je izveden pokus praznog hoda ime su dobiveni sljedei podaci: Elektricni transformatori i generatori Documents. Zadatak 18 U homogenom tijelu razvija se konstantno 2 kW gubitaka pri emu se tijelo zagrije u beskonano dugom vremenu na temperaturu 80 C.

Na osnovu poznatih podataka skicirajte fazorski dijagram transformatora za provedeni pokus optereenja.

S koja dva transformatora je to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno? Kolikom snagom doelnc transformator smije opteretiti uz uvjet da ukupni gubici ne budu vei od nazivnih?

Predavanja – Transformatori – Documents. Shematski prikazite nemote transformatora jednofazno i oznaite pripadne brojeve namota za pojedine regulacijske poloaje. Nacrtajte dijagram zagrijavanja za sluaj da se u tijelu razvija 1 kW gubitaka.

  GUIDO BONATTI LIBER ASTRONOMIAE PDF

Koji su nazivni podaci transformatora Sn’, uk’, transfotmatori u takvim uvjetima? Energetski Uinkoviti Distribucijski Transformatori Documents. Gubici zbog histereze proporcionalni su kvadratu indukcije. Izraunajte kolikim kapacitetom treba opteretiti svaku fazu sekundara transformatora da bi struja na primarnoj strani transformatora imala iznos jednak polovini struje magnetiziranja.

Za transformatore su jo poznati podaci napona kratkog spoja: Izraunati dozvoljeno trajanje preoptereenja za: Koliki ima transformator B graen slino transformatoru A, ako su linearne dimenzije transformatora B tri puta poveane u transtormatori na transformator A?